Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku.

Temaso garantuje ispravnost i funkcionalnost proizvoda i karakteristika proizvoda navedenih  u uputstvima za upotrebu

Temaso se obavezuje da će bez ikakvih troškova otkloniti sve kvarove i tehničke nedostatke koji su nastali u normalnoj i preporučenoj upotrebi predmeta kupovine i po prijemu reklamiranog proizvoda sa ostalim gore navedenim dokumentima i to:

  • Odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije telefonskim putem odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu i prijedlogom o njegovom rješavanju u skladu sa odredbama iz čl. 27 Zakona o zaštiti potrošača
  • Besplatno u roku od 15 dana od prijema reklamacije otkloniti sve greške i kvarove ako i bilo koje nesaobraznosti u odnosu na očekivana svojstva i karakteristike proizvoda, ako su nastale u normalnoj upotrebi proizvoda
  • Ukoliko nije u mogućnosti da otkloni kvar u navedenom roku Temaso će izvšiti zamjenu istog

U suprotnom kupac može da zahtijeva sniženje cijene ili raskid ugovora, tj povraćaj novca.

U slučaju da nesaobraznost proizvoda nastane u roku 6 mjeseci od dana prelaska rizika na potrošače, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene saobraznosti. (član 44. glava 3. Zakona o zaštiti potrošača)

Prije upotrebe proizvoda, kupac je dužan da prouči prateće tehničko uputstvo za upotrebu i da proizvod koristi prema predviđenoj namjeni i preporučenoj upotrebi.

Garancijom nisu obuhvaćeni aparati kod kojih je do kvarova došlo uslijed nepridržavanja uputstva za upotrebu, nestručnog i neprimjerenog rukovanja i upotrebe, neadekvatnog skladištenja i transporta proizvoda, u slučaju održavanja u servisima koji nisu ovlašćeni od stane proizvođača/uvoznika, kao i uslijed dejstva prekomjerne mehaničke sile ili uslijed prirodnog trošenja ili habanja.